Koszyk

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od Umowy sprzedaży oraz rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (złożonego przykładowo w formie pisemnej wysłanej pocztą, lub w formie skanu pocztą elektroniczną).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w szczególności następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: Nowy Styl sp. z o.o., magazyn Outlet, ul. Zręcińska 10, 38- 400 Krosno
  2. mailowo na adres: outlet@nowystyl.com­­­­­­­­­­­
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z powyższego formularza nie jest obowiązkowe dla zachowania skuteczności oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi niezwłocznie na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Inny sposób płatności można określić przykładowo poprzez wskazanie danych dotyczących rachunku bankowego na Formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Konsument dokonuje zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar podlegający zwrotowi powinien być wysłany na adres Sprzedawcy: Nowy Styl sp. z o.o., ul. Zręcińska 10, 38- 400 Krosno. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w postaci kosztów transportu pod w/w adres. Produkty zwrócone do sklepu za pobraniem nie zostaną przyjęte.
 10. Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie pkt. 10.1. Regulaminu ponosi Konsument. Rekomendowane jest zapakowanie Towaru w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Celem uniknięcia uszkodzeń w transporcie Konsument powinien zapewnić, by Towar został bezpiecznie zapakowany. Za bezpiecznie zapakowany Towar uznaje się Towar zapakowany w oryginalne opakowanie, w którym Towar został dostarczony przez Sprzedawcę lub Towar zapakowany w inne opakowanie zapewniające stabilność Towaru podczas jego transportu (Towar podczas transportu pozostaje w opakowaniu w tej samej pozycji).
 11. Towar należy zwrócić w stanie, w jakim został dostarczony. Oznacza to, że Towar pełnowartościowy, który jest zwracany, powinien być nowy, nieużywany i kompletny. Towar outletowy nie może nosić żadnych dodatkowych śladów użytkowania lub uszkodzenia.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.
 13. Zwrotu pieniędzy za Towar wysłany Sprzedawca dokona w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania Towaru od Konsumenta.
 14. Użytkownik może usunąć swoje Konto, po zalogowaniu się w zakładce „Twoje konto” znajdującej się po prawej stronie, w górnej części ekranu i kliknięciu przycisku „usuń konto”.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego – rękojmia za wady

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i zgodnego z Umową sprzedaży. W odniesieniu do Konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zgodność świadczenia z umową na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta. Odpowiedzialność z tytułu Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcami określona jest w pkt. 15 Regulaminu.
 2. Kupujący (niezależnie od tego czy jest Przedsiębiorcą czy Konsumentem) może żądać w szczególności: naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, a także może odstąpić od Umowy sprzedaży.
 3. Reklamacje dotyczące Towaru lub świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych usług za pośrednictwem Sklepu internetowego Kupujący może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: outlet@nowystyl.com . Kupujący może dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. W reklamacji Kupujący powinien wskazać rodzaj wady, jaką zdaniem Kupującego posiada Towar. Dodatkowo zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie zakupu (np., fakturę VAT) a w przypadku wady dotyczącej Towaru dokumentację zdjęciową produktu. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w przypadku Kupujących będących Konsumentami nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku pozostałych Kupujących w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania.
 5. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę ustalone działania korygująco-naprawcze zostaną zrealizowane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, niepóźnej jednak niż w ciągu 30 dni roboczych od wydania przez Sprzedawcę decyzji o uznaniu reklamacji.
 6. Towar objęty jest zarówno rękojmią za wady fizyczne i prawne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jak i gwarancją jakości udzielaną przez producenta Towaru, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.

Tryb postępowania reklamacyjnego - gwarancja jakości producenta

 1. Warunki udzielonej przez producenta Towaru gwarancji, w tym tryb dokonania zgłoszenia reklamacyjnego określony jest w dokumencie gwarancji dostępnym na stronie: https://pl.nowystyl.com/pl/gwarancja/, przy czym formularz reklamacyjny dostępny pod tym linkiem należy przesłać drogą mailową na adres: outlet@nowystyl.com.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może skorzystać przykładowo z następującymi możliwościami pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706 t.j.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706 t.j.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  3. może skorzystać z platformy internetowej ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń mają charakter dobrowolny i mogą miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.