Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.Outletnowystyl.com

 

 1. Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego, zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego w ramach Sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem Outletnowystyl.com, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie Usługi. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Nowy Styl sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, 38- 400 Krosno, ul. Pużaka 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077550, NIP 6840009302, REGON 370016299, BDO 000002954, kapitał zakładowy: 51.550,00 PLN, w całości pokryty.
 3. Sprzedawca - Nowy Styl sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, 38- 400 Krosno, ul. Pużaka 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077550, NIP 6840009302, REGON 370016299, BDO 000002954, kapitał zakładowy: 51.550,00 PLN, tel. +48 13 43 76 100, fax: +48 13 62 732.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze strony Sklepu internetowego. Użytkownik może być równocześnie Kupującym.
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. Każdy Kupujący jest równocześnie Użytkownikiem.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Towar – rzecz ruchoma, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.
 9. Towar pełnowartościowy – Towar nieużywany, wyprodukowany bez żadnych wad, jak również niewykorzystywany przez Sprzedawcę na potrzeby ekspozycji.
 10. Towar outletowy – Towar przeceniony, który może posiadać wady, o których Sprzedawca wyraźnie poinformuje Kupującego. Towar ten może też być używany, jak również wykorzystywany przez Sprzedawcę na potrzeby ekspozycji.
 11. Towar low in stock – Towar dostępny w magazynie ograniczonej ilości (około kilku sztuk).
 12. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 13. Umowa sprzedaży na odległość lub Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 15. Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniana przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura dokonywania zamówienia umożliwiająca złożenie oświadczania woli przez Kupującego zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 16. Elektroniczny formularz odstąpienia – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem outletnowystyl.com/regulamin lub w potwierdzeniu zamówienia klikając w formularz zwrotu.
 17. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Kupującego wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 18. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.).
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.2020 poz. 287 t.j. z dnia 21 lutego 2020 roku).
 20. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
 21. Konto – zbiór danych odnoszący się do danego Użytkownika, w tym jego danych osobowych oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem, którego Użytkownik może składać zamówienia, który to zbiór danych przechowywany jest w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy w ramach prowadzenia Sklepu internetowego.
 22. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 23. Termin spełnienia świadczenia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca zrealizuje zamówienie złożone przez Kupującego w Sklepie internetowym i za pośrednictwem przewoźnika dostarczy zamówiony Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w Elektronicznym formularzu zamówienia.
 24. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego w postaci sprzedaży Towarów zgodnie z zawartymi Umowami sprzedaży na odległość, a także w postaci umożliwienia nawiązania ze Sprzedawcą kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz prowadzeniu Konta.
 25. Formularz kontaktowy – bezpłatna usługa, umożliwiająca wysyłanie za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.

 

 1. Akceptacja Regulaminu i Rejestracja Konta
  1. Kupujący akceptuje Regulamin na stronie Sklepu internetowego podczas rejestracji (zakładania Konta) poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego checkboxa. W przypadku zakupu bez rejestracji akceptacja Regulaminu następuje przed złożeniem  zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia zamówienia.  Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych prawidłowych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
  3. Aby zarejestrować się w Sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Celem rejestracji należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować, a następnie potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego checkboxa, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego:
   1. prowadzi sprzedaż Towarów zgodnie z zawartymi Umowami sprzedaży na odległość;
   2. prowadzi komunikację z Użytkownikami;
   3. prowadzi komunikację z Kupującym w związku z zawartą Umową sprzedaży na odległość;
   4. prowadzi Konto Użytkowników.
  2. Dostawa Towarów odbywa się jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Sprzedaż prowadzona w Sklepie internetowym obejmuje Towary pełnowartościowe oraz Towary outletowe. Opis Towarów outletowych oprócz informacji dotyczących cen typowych dla danego produktu zawiera również wskazanie ewentualnych wad produktu, jeżeli one występują oraz informacje, czy Towar ten był używany lub wykorzystywany na potrzeby ekspozycji.
  4. Sprzedawca nie świadczy usług wniesienia Towarów.
  5. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego podane są na stronach Sklepu i zawierają w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania następujących warunków technicznych:
   1. posiadania komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
   2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
   3. posiadania dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF,
   4. posiadania co najmniej jednej najnowszej wersji przeglądarki internetowej „Mozilla Firefox”, „Google Chrome”, „Internet Explorer”, „Opera”, „Apple Safari”
  2. Użytkownik Sklepu internetowego jest zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, a także do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, w tym pozostałych Użytkowników.
  3. Użytkownik Sklepu internetowego zobowiązany jest ponadto do:
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz powstrzymania się od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub w jego elementy techniczne,
   2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   3. przy zakładaniu Konta zobowiązany jest do podania swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości wskazanych danych osobowych,
   4. nieudostępniania danych potrzebnych do zalogowania się na Konto Sklepu internetowego osobom nieuprawnionym. Odpowiedzialność za udostępnienie danych przez Użytkownika w sposób sprzeczny z powyższym zakazem ponosi wyłącznie Użytkownik,
   5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
  4. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego, przeglądu lub wymiany sprzętu.

 

 1. Sposób zawarcia umowy sprzedaży i czas jej trwania
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Outletnowystyl.com
  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Outletnowystyl.com dokonać wyboru Towaru, z uwzględnieniem wskazanych cech Towaru, w tym jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej.
  3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z treścią obowiązującego w chwili składania zamówienia Regulaminu..
  4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie internetowym, które traktowane jest jako złożenie oferty zakupu Towaru na warunkach podanych w jego opisie oraz poprzez potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia przez Sklep internetowy na zasadach opisanych w Regulaminie, pod warunkiem uiszczenia Ceny za Towary, zgodnie z pkt. 6. 2 oraz 6.3. Regulaminu. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia całości Ceny przez Kupującego.
  5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się poprzez przesłanie wiadomości mailowej przez Sklep Internetowy, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Potwierdzenie generowane jest automatycznie przez Sklep internetowy.
  6. Przed złożeniem zamówienia Kupujący jest informowany, że jest to "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas wykonania dostawy Towarów przez Sprzedawcę.

 

 

 1. Formy i termin płatności
  1. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego bez dokonywania zakupu Towaru oraz rejestracja Konta przez Użytkownika są nieodpłatne.
  2. Płatności w Sklepie Internetowym związanych z nabyciem Towaru, Kupujący może dokonać w następujący sposób:
   1. płatność blikiem,
   2. płatność gotówką,
   3. przelew bankowy w formie przedpłaty (w przypadku dystrybutorów Sprzedawcy istnieje możliwość uzgodnienia płatności z odroczonym terminem płatności w ramach limitu kredytowego, po osobnym uzgodnieniu warunków pomiędzy Sprzedawcą a dystrybutorem)
   4. płatność online w formie karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  3. Płatności należy dokonać w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia.
  4. Dokonanie płatności jest jednym z warunków przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia.
  5. Akceptując Regulamin Kupujący dokonujący zakupu Towarów w Sklepie internetowym, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy o VAT. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednak nie wyłącza prawa Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

 1. Ceny
  1. Ceny podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko Towarów Sklepu internetowego i są ważne tylko w sprzedaży internetowej.
  2. Ceny zamieszczone w Sklepie internetowym przy danym Towarze stanowią ceny brutto danego produktu, bez kosztów dostawy.
  3. Do ceny Towaru zostaną doliczone koszty dostawy Towaru.
  4. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany zostanie Kupującemu w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego, a następnie ostatecznie potwierdzony w wiadomości mailowej przesyłanej przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu.

 

 1. Sposób prezentacji Towaru oraz cen Towarów w przypadku promocji
  1. W przypadku zastosowania obniżek cen Towarów Sprzedawca wskazuje obok aktualnej ceny Towaru po obniżce również informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
  2. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.
  3. Kupujący korzystając ze Sklepu internetowego ma możliwość wyszukiwania Towarów z wykorzystaniem wyszukiwarki dostępnej na stronie Sklepu internetowego spośród następujących rodzajów Towaru: „MEBLE BIUROWE”, „KRZESŁA”, „FOTELE” oraz „MEBLE TAPICEROWANE”. Strona umożliwia wyszukiwanie Towarów poprzez zastosowanie następujących paramentów:
   1. marka Towaru;
   2. ceny Towaru (Kupujący sam ustawia widełki cenowe);
   3. kategoria Towaru (bardziej uszczegółowiony rodzaj Towaru);
   4. status dostępności („w magazynie” lub „na zamówienie”).
  4. W przypadku niezaznaczenia przez Kupującego żadnego z parametru wskazanego w pkt. a-d powyżej albo w przypadku, gdy istnieje kilka Towarów spełniających zaznaczone kryteria wyniki wyszukiwania plasowane są losowo, w dowolnej kolejności , chyba, że Kupujący zaznaczy w checkboxie „Sortuj wg” inny sposób prezentacji wyników („nazwy malejąco”; „ceny rosnąco”; „ceny malejąco”).
  5. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę funkcjonalności polegającej na możliwości dodawaniu opinii o Towarach, opinie te mogą dodać tylko użytkownicy zalogowani do Konta w Sklepie internetowym, którzy na swoim Koncie posiadają, choć jedno zamówienie obejmujące Towary.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, usuwania Towarów z asortymentu Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że powyższe zmiany nie dotyczą zamówień już złożonych przez Kupującego na poprzednich warunkach.
  7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. Termin spełnienia świadczenia i warunki dostawy
  1. Termin spełnienia świadczenia wynosi do 5 dni roboczych od uiszczenia płatności przez Kupującego zgodnie z pkt. 6.2 Regulaminu oraz po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu. Z uwagi na małą dostępność produkty oznaczone jako Towar low in stock mogą być dostarczone w terminie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 30 dni od uiszczenia płatności i potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  2. Dostawa towarów do Kupującego odbywa się przesyłką kurierską na adres wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu, w dni robocze (poniedziałek-piątek).
  3. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  4. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w obecności kuriera w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
  5. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem przez Kupującego Elektronicznego formularzu zamówienia, w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.

 

 1. Odstąpienie od Umowy sprzedaży oraz rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru.
  2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (złożonego przykładowo w formie pisemnej wysłanej pocztą, lub w formie skanu pocztą elektroniczną).
  3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w szczególności następujący sposób:
   1. pisemnie na adres: Nowy Styl sp. z o.o., magazyn Outlet, ul. Zręcińska 10, 38- 400 Krosno
   2. mailowo na adres: outlet@nowystyl.com­­­­­­­­­­­
  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, odpowiadający wzorowi wskazanemu w Ustawie o prawach konsumenta stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży także z wykorzystaniem Formularza zwrotu znajdującego się pod linkiem:https://outletnowystyl.com/zwrot.html(w rubryce „Powód zwrotu:” prosimy o wskazanie: „odstąpienie od umowy sprzedaży – konsument”). Skorzystanie przez Konsumenta z powyższych formularzy nie jest obowiązkowe dla zachowania skuteczności oświadczenia o odstąpieniu.
  6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi niezwłocznie na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Inny sposób płatności można określić przykładowo poprzez wskazanie danych dotyczących rachunku bankowego na Formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub na Formularzu zwrotu znajdującego się pod linkiem:https://outletnowystyl.com/zwrot.html.
  9. Konsument dokonuje zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar podlegający zwrotowi powinien być wysłany na adres Sprzedawcy: Nowy Styl sp. z o.o., ul. Zręcińska 10, 38- 400 Krosno. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w postaci kosztów transportu pod w/w adres. Produkty zwrócone do sklepu za pobraniem nie zostaną przyjęte.
  10. Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie pkt. 10.1. Regulaminu ponosi Konsument. Rekomendowane jest zapakowanie Towaru w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Celem uniknięcia uszkodzeń w transporcie Konsument powinien zapewnić, by Towar został bezpiecznie zapakowany. Za bezpiecznie zapakowany Towar uznaje się Towar zapakowany w oryginalne opakowanie, w którym Towar został dostarczony przez Sprzedawcę lub Towar zapakowany w inne opakowanie zapewniające stabilność Towaru podczas jego transportu (Towar podczas transportu pozostaje w opakowaniu w tej samej pozycji).
  11. Towar należy zwrócić w stanie, w jakim został dostarczony. Oznacza to, że Towar pełnowartościowy, który jest zwracany, powinien być nowy, nieużywany i kompletny. Towar outletowy nie może nosić żadnych dodatkowych śladów użytkowania lub uszkodzenia.
  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.
  13. Zwrotu pieniędzy za Towar wysłany Sprzedawca dokona w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania Towaru od Konsumenta.
  14. Użytkownik może usunąć swoje Konto, po zalogowaniu się w zakładce „Twoje konto” znajdującej się po prawej stronie, w górnej części ekranu i kliknięciu przycisku „usuń konto”.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego – rękojmia za wady
  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i zgodnego z Umową sprzedaży. W odniesieniu do Konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zgodność świadczenia z umową na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta. Odpowiedzialność z tytułu Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcami określona jest w pkt. 15 Regulaminu.
  2. Kupujący (niezależnie od tego czy jest Przedsiębiorcą czy Konsumentem) może żądać w szczególności: naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, a także może odstąpić od Umowy sprzedaży.
  3. Reklamacje dotyczące Towaru lub świadczenia przez Sprzedawcę pozostałych usług za pośrednictwem Sklepu internetowego Kupujący może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: outlet@nowystyl.com . Kupujący może dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. W reklamacji Kupujący powinien wskazać rodzaj wady, jaką zdaniem Kupującego posiada Towar. Dodatkowo zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie zakupu (np., fakturę VAT) a w przypadku wady dotyczącej Towaru dokumentację zdjęciową produktu. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w przypadku Kupujących będących Konsumentami nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku pozostałych Kupujących w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania.
  5. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę ustalone działania korygująco-naprawcze zostaną zrealizowane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, niepóźnej jednak niż w ciągu 30 dni roboczych od wydania przez Sprzedawcę decyzji o uznaniu reklamacji.
  6. Towar objęty jest zarówno rękojmią za wady fizyczne i prawne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jak i gwarancją jakości udzielaną przez producenta Towaru, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego - gwarancja jakości producenta
  1. Warunki udzielonej przez producenta Towaru gwarancji, w tym tryb dokonania zgłoszenia reklamacyjnego określony jest w dokumencie gwarancji dostępnym na stronie: https://pl.nowystyl.com/pl/gwarancja/, przy czym formularz reklamacyjny dostępny pod tym linkiem należy przesłać drogą mailową na adres: outlet@nowystyl.com.
  2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument może skorzystać przykładowo z następującymi możliwościami pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706 t.j.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706 t.j.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
   3. może skorzystać z platformy internetowej ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń mają charakter dobrowolny i mogą miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

 1. Sposób porozumiewania się z Kupującym/Dane kontaktowe Sprzedawcy
  1. Kupujący może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
   1. Formularza kontaktowego;
   2. Mailowo na adres: outlet@nowystyl.com;
   3. Telefonicznie pod numerem telefonu: 13 437 62 31;
   4. Pisemnie na adres: Nowy Styl magazyn Outlet, ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno

 

 

 1. Postanowienia dotyczące Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami
  1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Kupujących będących Przedsiębiorcami (Postanowienia w nim zawarte nie dotyczą Konsumentów).
  2. W odniesieniu do Kupujących będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. W szczególności Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia do momentu otrzymania przedpłaty w żądanej przez niego wysokości.
  3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W zawiązku z powyższym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  4. W razie przesłania Towaru do Kupującego będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Kupujący ten zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w łącznie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą z tytułu utraconych korzyści. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych temu Kupującemu z winy umyślnej.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  3. Spory wynikające z Umów sprzedaży na odległość zawarte za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym Przedsiębiorcą podlegają jurysdykcji sądu polskiego właściwego dla siedziby Nowy Styl sp. z o.o.
  4. W przypadku Sporów wynikających z Umów sprzedaży na odległość zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem spór rozstrzyga sąd właściwy miejscowo zgodnie z regulacjami ustawowymi.
  5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących Konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  6. Kodeks etyczny Sprzedawcy dostępny jest na stronie: https://pl.nowystyl.com/pl/o-nas/odpowiedzialnosc/
  7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  8. Regulamin może podlegać okresowo zmianom. Za wiążącą należy uznawać tę wersję Regulaminu, która obowiązuje w chwili składania zamówienia przez Kupującego. Kupujący składając zamówienie każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
  9. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie Outletnowystyl.com.

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 - Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży;

 

Załącznik nr 2 - Wzór formularza reklamacyjnego