Koszyk

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.Outletnowystyl.com

 

 1. DEFINICJE

1.Administrator– Nowy Styl sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077550, NIP: 6840009302, REGON: 370016299, BDO 000002954. 

2.Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3.Polityka– niniejsza Polityka prywatności.

4.RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.Sklep internetowylub Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem  Outletnowystyl.com.

6.Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

7.Sprzedawca - Nowy Styl sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, 38- 400 Krosno, ul. Pużaka 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077550, NIP 6840009302, REGON 370016299, BDO 000002954, kapitał zakładowy: 51.550,00 PLN, tel. +48 13 43 76 100, fax: +48 13 62 732.

8.Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. Każdy Kupujący jest równocześnie Użytkownikiem.

9.Konto – zbiór danych odnoszący się do danego Użytkownika, w tym jego danych osobowych oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem, którego Użytkownik może składać zamówienia, który to zbiór danych przechowywany jest w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy w ramach prowadzenia Sklepu internetowego.

10.Towar – rzecz ruchoma, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.

11.Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego w postaci sprzedaży Towarów zgodnie z zawartymi Umowami sprzedaży na odległość, a także w postaci umożliwienia nawiązania ze Sprzedawcą kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz prowadzeniu Konta.

12.Formularz kontaktowy – bezpłatna usługa, umożliwiająca wysyłanie za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.

13.Umowa sprzedaży na odległość lub Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

1.W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Dane osobowe Użytkowników z Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 

 1. w celu udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony  interes Administratora polegający na umożliwieniu prowadzenia Sklepu i zapoznawania się przez Użytkowników z treściami w nim publikowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; opierający się na zgodzie Użytkownika na zapisywanie  plików cookies w jego urządzeniu końcowym,  i ich wykorzystanie przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów, których wykaz dostępny jest tutaj;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; 
 4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – spółek zależnych Nowy Styl  – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane szczegółowo w sekcji „MARKETING”;
 5. w przypadku Użytkowników posiadających lub chcących założyć Konto w Sklepie internetowym - w celu założenia i prowadzenia Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej umowy), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, jeśli została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2. Aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE

3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych wskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na  umożliwieniu identyfikacji nadawcy i sprawnej obsługi zapytania  przesłanego przez formularz przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Nowy Styl i spółek zależnych Nowy Styl, których wykaz dostępny jest tutaj  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niewskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ KUPUJĄCYCH

5. Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych niezbędnych do jego realizacji i zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży na odległość, takich jak.: imię oraz nazwisko Kupującego lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji, adres dostawy, adres e-mail, telefon. Dane osobowe Kupujących, przetwarzane są przez Administratora: 

 1. w celu wykonania Umowy sprzedaży na odległość - realizacji i obsługi zamówienia w Sklepie Internetowym oraz komunikowania się w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej umowy);
 2. w przypadku przetwarzania danych podmiotu danych, będącego reprezentantem Kupującego - w celu wykonania umowy sprzedaży na odległość wiążącej Administratora z Kupującym – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Kupującego oraz reprezentującej go osoby, a także umożliwieniu sprawnego bieżącego wykonywania umowy sprzedaży na odległość i usługi prowadzenia Konta;
 3. obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych roszczeń na podstawie Umowy sprzedaży na odległość i Usług (art. 6 ust. 1 pkt b RODO - niezbędność do wykonania zawartej umowy);
 4. w celach rozliczeniowych, w tym w celu wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

 

 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze Sklepu internetowego   w bardziej sprawny sposób.
Administrator może przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Sklepu internetowego. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator  potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

2. Sklep korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się w Sklepie.W dowolnej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę w deklaracji dotyczącej plików cookie w stosowanych w ramach Sklepu. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące  rodzaje plików cookies:

 1. Niezbędne pliki cookie – które przyczyniają się do użyteczności Sklepu poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Sklep nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 2. Pliki cookie dotyczące preferencji – które umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Sklepu, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik.
 3. Statystyczne pliki cookie – które pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 4. Marketingowe pliki cookie – które stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
 5. Nieklasyfikowane pliki cookie - to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): (i)  polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Sklepu w zakresie niezbędnych plików cookies oraz (ii) opierający się na zgodzie Użytkownika na zapisywanie  plików cookies w jego urządzeniu końcowym,  i ich wykorzystanie przez Administratora i jego Zaufanych Partnerów, których wykaz dostępny jest tutaj, polegający na prowadzeniu statystyk i analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; oraz 

5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres: rodo@nowystyl.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się tutaj

 1. ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, usług IT, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), podmioty świadczące usługi wysyłki mailingu,  spółkom zależnym Nowy Styl, których wykaz dostępny jest tutaj a także Zaufanym Partnerom Administratora (wyłącznie w zakresie informacji zawartych w plikach cookies), których wykaz dostępny jest tutaj

2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. DANE KONTAKTOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@nowystyl.com lub adres korespondencyjny ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.Outletnowystyl.com.

» Zmień ustawienia cookies